img

Нематериални активи

Правата върху интелектуална собственост се превръщат в най-важния актив, притежаван от едно водещо в своя бранш предприятие. Разнообразни форми на интелектуална собственост представляват основата на силните доминиращи позиции и високата рентабилност на много дружества. Много често именно тези нематериални активи са желаната цел при реализацията на сливания и вливания. Интелектуалната собственост отдавна извоюва признанието на имаща потенциала за постигането на големи икономически изгоди.

Навсякъде по света интелектуалната собственост се преотстъпва чрез лицензионни договори, продава се, създават се смесени предприятия с оглед нейното ефективно оползотворяване. Съвременната глобална икономика се основава на тази комерсиализация на интелектуалната собственост.

Създаването на интелектуална собственост в наши дни може да наложи изразходването на милиони и милиони долари, но веднъж наложила се, нейната уникалност, подобно на големите произведения на изкуството, я превръщат в световно призната и движеща сила, независимо от нейната неосезаемост.

Цивилизованият свят отдавна е оценил огромния потенциал на интелекта за постигането на стопански и културен напредък, както и слабостта на индивида или на отделната фирма сама да защити правата си, така че да има стимул за разгръщане в пълна степен на творческите възможности на интелекта. Ето защо с тази кауза са ангажирани голям брой местни, регионални и световни организации от различен тип, както и правораздавателните органи, облягайки се на задълбочено и строго законодателство. Значителни усилия се полагат и по отношение на осчетоводяването на нематериалните активи от различен тип, с оглед създаването на стимули за тяхното поддържане и/ипи обновяване с присъщия за конкретния тип нематериални активи икономически живот. Трябва да се подчертае, обаче, че в областта на оценяването на нематериалните активи не се прилага единен подход, което да позволи висока възпроизводимост на резултатите от оценките. В практиката се наблюдава използването на ограничен брой опростени методологии, които не гарантират представителност на оценката. Оценката за определяне пазарна стойност на търговска марка, фирмен знак, фирмено наименование е тясно свързан с оценката на бизнеса.

Връзка с нас

Използвайте някои от каналите ни за комуникация за връзка с нас